Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu

Aile Hukuku

Aile hukuku, genel olarak evlilik birliğinin kurulması, boşanma, velayet, nafaka, tazminat ve mal...
Daha fazlasını oku...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku, temelde işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen huk...
Daha fazlasını oku...

Miras Hukuku

Miras hukuku, esasen ölümden sonra sonuç doğuran işlemler olan ölüme bağlı tasarrufları ve...
Daha fazlasını oku...

Uluslararası Hukuk

Tanıma ve tenfiz işlemleri başta olmak üzere, devletler arasındaki özel işlemleri ve kişiler...
Daha fazlasını oku...
About Us Image

Hakkımızda

İzmir'de bulunan Avukatlık ve Arabuluculuk büromuz, tüm faaliyetlerini, hukuk kurallarını bilmek ve yorumlamanın ötesinde, Avukatlık Kanunu'nun öngördüğü yükümlülükler, meslek onuru ve saygınlığına bağlılık anlayışı ile yürütmekte; güven temeline dayalı, dürüst ve ilkeli hukuki yardım sunma prensibine önem vermektedir. Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu, 2004 yılından bu yana faal olup, İzmir'de boşanma, velayet, nafaka davaları, gayrı menkul, sigorta, tazminat, trafik kazası, tanıma ve tenfiz davaları, iş hukuku, sağlık hukuku, miras ve ceza hukuku ağırlıklı olarak avukatlık faaliyetine devam etmektedir. Büromuz, avukatlık faaliyetinin yanı sıra Adalet Bakanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak, adli yargılamaya alternatif bir çözüm yolu olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk faaliyeti yürütmektedir. //Tüm Faaliyet Alanlarımız//

Son Yazılar

Malpraktis Kavramı Malpraktis kavramı tıbbi bir terim olup, yanlış tedavi uygulamasını ifade eder. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Maddesi malpraktis kavramını; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır” şeklinde tanımlamıştır.

Daha fazlasını oku...

Yurtdışında verilen boşanma kararları, Türkiye’de kendiliğinden geçerli hale gelmez. Yurtdışında boşanmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye nüfus kayıtlarında halen evli olarak görünürler. Türkiye’deki nüfus kaydına yurtdışı boşanma kararının işlenmesi için, yurtdışında verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi gereklidir.

Daha fazlasını oku...

Yabancı ülkede verilmiş olan özel hukuka ilişkin mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Hukuk Usulü Kanunu (MÖHUK) hükümlerine göre gerçekleşmektedir. Yurtdışında verilen, kişinin vesayet altına alınmasına dair kararların Türkiye’de tanınmasının mümkün olup olmayacağı konusu uygulamada halen tartışılmaktadır. Yakın zamana kadar verilmiş olan eski Yargıtay kararlarında, yurtdışında verilmiş olan kısıtlama kararlarının […]

Daha fazlasını oku...

YASAL MİRASÇILAR VE MİRASTA SAKLI PAY Yasal mirasçılar ve mirasta saklı pay oranları Türk Medeni Kanunu’ nda düzenlenmiştir. Genel olarak ölüme bağlı tasarrufların tek kısıtlaması saklı pay sahibi mirasçıların bu haklarının ihlal edilmemesi kuralıdır. Yasal mirasçılık ise, böyle bir tasarrufun olmadığı, yani bir vasiyetnamenin bulunmadığı durumlarda ölen kişinin mal varlığının kimlere intikal edeceğini düzenleyen bir […]

Daha fazlasını oku...